Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Ochrana osobných údajov v kocke


Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu internetovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás je možné identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany osobných údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov pod týmto textom.
 

Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke


Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto internetovej stránke?
Spracovanie údajov na tejto internetovej stránke vykonáva jej prevádzkovateľ. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?
Niektoré vaše údaje získavame tak, že nám ich sami poskytnete. Môže ísť napr. o údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje automaticky zhromažďujú naše IT systémy pri návšteve internetovej stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas návštevy stránky). Zhromažďovanie týchto údajov prebieha automaticky, hneď, ako otvoríte našu internetovú stránku.

Načo používame vaše údaje?
Časť údajov sa získava na to, aby sme mohli zabezpečiť bezchybné fungovanie internetovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu používať na analýzu vášho užívateľského správania.

Aké máte práva, pokiaľ ide o vaše údaje?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcoch a účele vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade ďalších otázok o ochrane osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán
Pri návšteve našej internetovej stránky sa môže vaše správanie pri prehliadaní štatisticky vyhodnocovať. To prebieha najmä prostredníctvom súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri prehliadaní stránky prebieha spravidla anonymne. Správanie pri prehliadaní sa nedá dať do súvislosti s vašou osobou. Analýzu môžete odmietnuť alebo jej môžete zabrániť tak, že zamietnete použitie určitých nástrojov. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v nasledujúcom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné pokyny a povinné informácie


Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi manipulujeme diskrétne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov, ako aj s týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa získavajú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje získavame a na čo ich používame. Vysvetľuje aj, ako a na aký účel sa tak deje.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov v sieti internet (napr. pri komunikácii pomocou elektronickej pošty) môže byť zaťažený bezpečnostnými nedostatkami. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná.

Upozornenie na zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

BHS-Sonthofen GmbH
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen

+49 8321 6099-0
data-privacy[@]bhs-sonthofen[.]com

Zodpovedný subjekt je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch na spracovanie osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Predpokladom mnohých operácií na spracovanie údajov je váš výslovný súhlas. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu. Toto odvolanie súhlasu sa nijak nedotkne právoplatnosti spracovania údajov až do momentu odvolania súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Na to sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť pomocou adresy uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracúvania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Keď spochybníte správnosť vašich údajov uložených u nás, budeme na overenie tejto skutočnosti potrebovať spravidla určitý čas. Po dobu overovania máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Keď sa vaše osobné údaje spracovali/spracujú protiprávne, môžete namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania údajov.
  • Keď už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje, ale vy ich budete potrebovať na realizáciu, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požadovať namiesto vymazania obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
  • Keď podáte námietku podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, musí sa vykonať porovnanie vašich a našich záujmov. Kým však nie je zrejmé, koho záujmy prevažujú, máte po dobu overovania právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Keď ste obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, smú sa tieto údaje spracovať – odhliadnuc od ich uloženia – len s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo na namietanie proti získavaniu údajov v osobitných prípadoch, ako aj proti priamemu marketingu (čl. 21 nariadenia GDPR)

Keď sa údaje budú spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f nariadenia GDPR, máte kedykoľvek právo podať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie, námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov; platí to aj pre profilovanie opierajúce sa o tieto ustanovenia. Informácie o príslušnom právnom základe, o ktorý sa opiera toto spracovanie údajov, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Keď podáte námietku, prestaneme spracúvať vaše dotknuté osobné údaje, nie však v prípade, ak budeme schopní preukázať existenciu naliehavých ochranných dôvodov na spracovanie, ktoré budú prevyšovať vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov (namietanie podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR). Ak sa vaše osobné údaje budú spracúvať na uplatnenie priameho marketingu, máte kedykoľvek právo podať námietku proti spracovaniu dotknutých osobných údajov na účely takéhoto marketingu, platí to aj pre profilovanie, ak je spojené s takýmto priamym marketingom. Po podaní námietky prestaneme používať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (námietka podľa čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo na podanie sťažnosti na príslušný dozorný orgán

Pri porušení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Právo na podanie sťažnosti nijak neobmedzuje iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenos údajov, ktoré spracujeme na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, k sebe alebo k tretej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak budete požadovať priamy prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, vykoná sa prenos, len ak to bude technicky možné.

Šifrovanie SSL, resp. TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napr. objednávky alebo dopyty, ktoré nám budete zasielať ako prevádzkovateľovi stránok, používa táto stránka šifrovanie SSL, resp. TLS. Zašifrované spojenie môžete identifikovať podľa toho, že obsah v riadku adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a v riadku vášho prehliadača sa zobrazí visací zámok. Pri aktívnom šifrovaní SSL, resp. TLS nedokážu tretie osoby sledovať údaje, ktoré nám posielate.

Informácie, zablokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, o ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele spracúvania údajov a príp. právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tomto zmysle a s ďalšími otázkami na tému osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti marketingovým e-mailom

Týmto vznášame námietku proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti zostaviť tiráž na zasielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré nebudeme výslovne požadovať. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na uplatnenie krokov pri nevyžiadanom poslaní reklamných materiálov, napr. prostredníctvom nevyžiadanej elektronickej pošty.

3. Zodpovedná osoba

Pre našu spoločnosť sme menovali zodpovednú osobu.

BHS-Sonthofen GmbH
Zodpovedná osoba
An der Eisenschmelze 47
87527 Sonthofen

+49 8321 6099-0
data-privacy[@]bhs-sonthofen[.]com

4. Hosting a Content Delivery Network (CDN)


Externý hosting

Túto webovú stránku hosťuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje, ktoré sa získajú na tejto webovej stránke, sa ukladajú na serveroch hostiteľa. Môže ísť predovšetkým o IP adresy, vyžiadanie kontaktov, metadáta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, navštívené webové stránky a iné údaje generované webovou stránkou. Služby hostiteľa využívame v záujme splnenia zmluvy vo vzťahu k našim potenciálnym a existujúcim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho sprístupňovania našej online ponuky prostredníctvom profesionálneho poskytovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR).  Náš hostiteľ spracuje vaše údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie svojich povinností poskytovateľa služieb a v súvislosti s týmito údajmi bude striktne dodržiavať naše pokyny.

Uzatvorenie zmluvy o sprostredkovanom spracovaní

Na zaistenie spracovania so zabezpečením ochrany údajov sme s naším hostiteľom uzatvorili zmluvu o sprostredkovanom spracovaní.

5. Zhromažďovanie údajov na našej internetovej stránke


Súbory cookie

Internetové stránky sčasti využívajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú vírusy. Pomáhajú nám prispôsobiť našu ponuku, aby bola priaznivejšia pre užívateľov, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a v internetovom prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „súbory cookie relácie“. Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Iné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať pri ďalšej návšteve váš internetový prehliadač.

Môžete si internetový prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaný o použití súborov cookie a povolili ich len v jednotlivých prípadoch, zamietli ich používanie v určitých prípadoch alebo všeobecne, alebo aktivovali automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Deaktivácia súborov cookie môže ovplyvniť funkčnosť tejto internetovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné pre priebeh procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých vami požadovaných funkcií, sa ukladajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie v záujme technicky bezchybného fungovania a optimálneho poskytovania svojich služieb. Ak sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri prehliadaní), osobitne sa im venuje Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Povolenie súborov cookie s nástrojom Consent Manager Provider

Do našej internetovej stránky sme včlenili nástroj na riadenie povoľovania súborov cookie „consentmanager“ (www.consentmanager.net) spoločnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), na vyžadovanie povolení pre spracovávanie údajov, resp. použitie súborov cookie alebo iných porovnateľných funkcií. Prostredníctvom nástroja „consentmanager“ máte možnosť udeliť alebo neudeliť súhlas s určitými funkciami našej internetovej stránky, napr. na účely začlenenia externých prvkov, začlenenia streamových obsahov, štatistickej analýzy, merania dosahu a personalizovanej reklamy. Pomocou nástroja „consentmanager“ môžete povoliť alebo zamietnuť všetky funkcie alebo udeliť povolenie na jednotlivé účely, resp. jednotlivé funkcie. Nastavenia, ktoré ste vykonali, môžete neskôr zmeniť. Účelom včlenenia nástroja „consentmanager“ je prenechať používateľom našej internetovej stránky rozhodnutie o uvedených funkciách a ponúknuť im v rámci ďalšieho používania stránky možnosť meniť uložené nastavenia. V rámci používania nástroja „consentmanager“ sa spracúvajú osobné údaje, ako aj informácie o používaných koncových zariadeniach, ako napr. IP adresa.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 str. 1 písm. c) v súčinnosti s článkom 6 ods. 3 str. 1 písm. a) v súčinnosti s článkom 7 ods. 1 nariadenia GDPR, alternatívne písm. f). Spracovaním údajov pomáhame našim zákazníkom (podľa GDPR zodpovedná osoba) pri plnení ich právnych povinností (napr. povinnosť poskytnutia dôkazov). Naše právne záujmy o spracovanie údajov spočívajú v ukladaní užívateľských nastavení a preferencií vzhľadom na použitie súborov cookie a ďalších funkčností. Nástroj „consentmanager“ ukladá vaše údaje, kým sú aktívne vaše užívateľské nastavenia. Dva roky po vykonaní užívateľských nastavení sa objaví nová žiadosť o súhlas. Vykonané užívateľské nastavenia sa potom opäť uložia na rovnaký čas.

Spracovanie údajov môžete zamietnuť. K zamietnutiu dochádza z dôvodov, ktoré vyplývajú z mimoriadnych situácií. Ak chcete zamietnuť spracovanie údajov, obráťte sa prostredníctvom e-mailu na data-privacy@bhs-sonthofen.com

Logovacie súbory servera

Poskytovateľ stránok zisťuje a automaticky ukladá informácie do takzvaných logovacích súborov servera, ktoré váš prehliadač automaticky poskytne nám. Patria k nim:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Používaný operačný systém
  • Referenčná URL
  • Hostiteľský názov pripojeného počítača
  • Čas odoslania požiadavky na server
  • IP adresa

Nedochádza k zlučovaniu týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Zbieranie týchto údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem o technicky bezchybné zobrazenie a optimalizáciu svojej internetovej stránky – na to je potrebné zbierať logovacie súbory servera.

Kontaktný formulár

Keď nám posielate požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane zadaných kontaktných údajov sa u nás ukladajú na účely spracovania vašej požiadavky a pre prípad doplňujúcich otázok. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme ďalej.

Spracovanie údajov zadaných do kontaktného formulára tak prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám to oznámiť zaslaním neformálneho e-mailu. Právoplatnosť procesov spracovania údajov vykonaných pred odvolaním tým zostáva nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte súhlas s ich uložením alebo ak dôvod ich uloženia zanikol (napr. po dokončení spracovania vašej požiadavky). Nutné zákonné ustanovenia – najmä lehoty uloženia – zostávajú nedotknuté.

Požiadavka prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu

Keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu, vaša požiadavka vrátane všetkých súvisiacich osobných údajov (meno, požiadavka) sa u nás ukladá a spracováva na účely spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytujeme ďalej. Spracovanie týchto údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, pokiaľ vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch vychádza spracovanie údajov z nášho oprávneného záujmu efektívne spracúvať požiadavky, ktoré sú nám adresované (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) alebo z vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak bol vyžiadaný. Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktného formulára, zostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte súhlas s ich uložením alebo ak dôvod ich uloženia zanikol (napr. po dokončení spracovania vašej požiadavky). Nutné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uloženia – zostávajú nedotknuté.

6. Interné služby


Manipulácia s údajmi uchádzačov o zamestnanie

Ponúkame vám možnosť uchádzať sa o zamestnanie u nás. V nasledujúcom texte vás chceme informovať o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov, ktoré budeme získavať počas spracovania žiadostí od uchádzačov o zamestnanie. Garantujeme, že získavanie, spracovanie a používanie vašich údajov bude v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov a všetkými ďalšími zákonnými ustanoveniami, a že s vašimi údajmi budeme manipulovať vždy prísne dôverne.

Rozsah a účel získavania údajov

Keď nám pošlete žiadosť uchádzača o zamestnanie, spracujeme vaše osobné údaje, ktoré s tým súvisia (napr. kontaktné údaje a údaje na komunikáciu, podklady uchádzača o zamestnanie, poznámky zaznamenané počas rozhovoru s uchádzačom o zamestnanie atď.), ak to bude potrebné na rozhodnutie o vzniku pracovného pomeru. Právnym základom je § 26 spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), nové znenie, podľa nemeckej legislatívy (vytvorenie pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR (všeobecná príprava zmluvy 11/13) a – pri deklarovaní vášho súhlasu – čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje sa v rámci našej spoločnosti postúpia výlučne osobám, ktoré sa budú podieľať na spracovaní vašej žiadosti uchádzača o zamestnanie. Pri úspešnej žiadosti uchádzača o zamestnanie uložíme vami poskytnuté údaje na základe § 26 BDSG, nové znenie a čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR na realizáciu pracovného pomeru v našom systéme na spracovanie údajov.

Archivačná lehota údajov

Ak vám nebudeme vedieť ponúknuť žiadne pracovné miesto, ak odmietnete ponúkané pracovné miesto alebo ak stiahnete svoju žiadosť uchádzača o zamestnanie, vyhradzujeme si právo archivovať u nás vami poskytnuté údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR) až na 6 mesiacov od ukončenia výberového konania pre uchádzačov o zamestnanie (odmietnutie alebo stiahnutie žiadosti uchádzača o zamestnanie). Následne sa údaje vymažú a fyzické podklady žiadosti uchádzača o zamestnanie sa zničia. Archivácia slúži najmä na dokazovacie účely pri právnom spore. Ak bude po uplynutí 6-mesačnej lehoty zrejmá potreba týchto údajov (napr. z dôvodu hroziaceho alebo otvoreného právneho sporu), pristúpi sa k vymazaniu až po zániku účelu na ďalšie archivovanie. Archivácia sa môže okrem toho predĺžiť, keď poskytnete príslušný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR) alebo keď je vymazanie v rozpore so zákonnými archivačnými povinnosťami.

Zahrnutie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie

Ak vám neponúkneme žiadne pracovné miesto, môžeme vás zaradiť do nášho zoznamu uchádzačov o zamestnanie. Pri zaradení sa všetky dokumenty a informácie zo žiadosti uchádzača o zamestnanie prevezmú do zoznamu uchádzačov o zamestnanie, aby sme sa s vami pri uvoľnení pracovného miesta vedeli spojiť. Zaradenie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie sa vykoná výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nijak nesúvisí s aktuálnym výberovým konaním pre uchádzačov o zamestnanie. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak neexistujú žiadne zákonné dôvody na archivovanie, údaje sa v takomto prípade definitívne vymažú zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie. Údaje sa zo zoznamu uchádzačov o zamestnanie definitívne vymažú najneskôr dva roky od poskytnutia súhlasu.

7. Sociálne médiá


Zdieľanie obsahu prostredníctvom sietí LinkedIn, Facebook, Xing, YouTube, Google+, Twitter a.i.

Obsahy našich stránok je možné zdieľať v súlade s ochranou osobných údajov na sociálnych sieťach ako LinkedIn, Facebook, Xing, YouTube, Google+, Twitter a ďalších. Táto stránka na to používa priamy odkaz. Medzi sieťami a používateľmi sa nadviaže kontakt až vtedy, keď používateľ klikne na príslušné tlačidlo. To znamená, že nedochádza k automatickému prenosu údajov používateľa prevádzkovateľom týchto platforiem.

8. Analytické nástroje a marketing


8.1  etracker

Táto webová stránka využíva analytickú službu etracker (www.etracker.com). Poskytovateľom služby je spoločnosť etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Nemecko. Na základe údajov sa v rámci pseudonymu môžu vytvárať profily používania. Služba etracker nepoužíva štandardne žiadne súbory cookie. Ak poskytnete explicitný súhlas s analytickými súbormi cookie, použijú sa súbory cookie, ktoré umožnia štatistickú analýzu používania tejto webovej stránky jej návštevníkmi, ako aj zobrazenie obsahu alebo marketingu v závislosti od používania. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v dočasnej pamäti vášho internetového prehliadača. Súbory cookie umožňujú opätovné identifikovanie vášho prehliadača. Súbory cookie služby etracker neobsahujú informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa.

Údaje vygenerované službou etracker spracuje a uloží na základe poverenia od poskytovateľa tejto webovej stránky spoločnosť etracker výlučne v Nemecku, čo znamená, že sa riadi prísnymi nemeckými a európskymi zákonmi a normami o ochrane údajov. Spoločnosť etracker bola v tomto zmysle preverená a certifikovaná nezávislým subjektom a získala Európsku pečať ochrany súkromia (www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-siegel/firma/etracker-gmbh).

Údaje získané pomocou technológií etracker sa bez osobitne deklarovaného súhlasu dotknutej osoby nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespoja sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Súbory cookie služby etracker zostanú vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete.

Ukladanie súborov cookie služby etracker a používanie tohto analytického nástroja sa realizuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na anonymizovanej analýze správania používateľov, aby dokázal optimalizovať nielen svoju webovú ponuku, ale aj svoj marketing. Po vyžiadaní príslušného súhlasu (napr. súhlas na ukladanie súborov cookie) sa spracovanie vykoná výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. S účinnosťou do budúcnosti môžete kedykoľvek namietať získavanie a ukladanie údajov. Na uplatnenie námietky proti získavaniu a ukladaniu vašich údajov návštevníka v budúcnosti kliknite na nasledujúce tlačidlo.

tlačidlo etracker <a id="et-opt-out" href="#" data-tld="IhreSeite.de"></a>

Po kliknutí na tlačidlo aktivuje služba etracker súbor cookie na vyjadrenie nesúhlasu Opt-Out s názvom „_et_oi_v2“. Výsledkom bude, že služba etracker nebude v budúcnosti získavať a ukladať pre túto doménu žiadne údaje používateľa vášho prehliadača. Na zachovanie vašej námietky nevymazávajte tento súbor cookie.

Ďalšie informácie nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti etracker na adrese www.etracker.com/datenschutz/.

Uzatvorenie zmluvy o sprostredkovanom spracovaní

So spoločnosťou etracker sme uzatvorili zmluvu o sprostredkovanom spracovaní a pri používaní služby etracker sa v plnej miere riadime prísnymi pokynmi nemeckých orgánov na ochranu údajov.
 

8.2  Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na servery spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.

Analytické súbory cookie spoločnosti Google sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu správania používateľov, aby dokázal optimalizovať nielen svoju webovú ponuku, ale aj svoj marketing.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické údaje“ služby Google Analytics. Umožňuje zostavovanie správ obsahujúcich informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z preferenčne orientovaného marketingu spoločnosti Google, ako aj z údajov o používateľoch od tretích poskytovateľov. Tieto údaje sa nedajú priradiť k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou nastavení zobrazenia vo vašom účte Google alebo si podľa opisu v bode „Namietanie proti získavaniu údajov“ môžete uplatniť všeobecne platný zákaz získavania vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics.

Doba uloženia

Údaje na úrovni používateľov a udalostí uložené v spoločnosti Google, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, identifikáciami používateľov (napr. ID používateľov) alebo webové identifikátory (napr. súbory cookie DoubleClick, ID marketingu Android), sa po 14 mesiacoch anonymizujú, resp. vymažú. Detaily nájdete na nasledujúcej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Anonymizácia IP adries

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu na anonymizáciu IP adries. Vďaka tomu zabezpečí spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skrátenie vašej IP adresy pred jej odoslaním do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa do servera spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa, kde sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie na základe poverenia od prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky súvisiacich s používaním webovej stránky a siete internet. IP adresa poslaná vaším prehliadačom v rámci činnosti služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme ale na to, že v takomto prípade nemusia plnohodnotne fungovať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete získavanie údajov vytváraných pomocou súborov cookie týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ich posielanie do spoločnosti Google a ich spracovanie v nej znemožniť tak, že si pomocou nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete zásuvný modul dostupný pre váš prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Namietanie proti získavaniu údajov

Získavanie vašich údajov pomocou služby Google Analytics môžete znemožniť kliknutím na nasledujúci odkaz. Aktivuje sa súbor cookie na vyjadrenie nesúhlasu Opt-Out, ktorý zabráni získavaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: Deaktivovanie služby Google Analytics.

Viac informácií o manipulácii s údajmi v rámci služby Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sprostredkované spracovanie údajov

So spoločnosťou Google sme uzatvorili zmluvu o sprostredkovanom spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics sa v plnej miere riadime prísnymi pokynmi nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Táto webová stránka používa službu Google AdWords. Služba AdWords je online marketingový program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

V rámci služby Google AdWords využívame takzvaný nástroj Conversion Tracking. Po kliknutí na reklamu, ktorú zobrazí spoločnosť Google, sa pre nástroj Conversion Tracking vytvorí súbor cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítača používateľa. Platnosť týchto súborov cookie zaniká po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a ak platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Google a spolu s ňou aj my identifikovať, že používateľ klikol na reklamu, ktorá ho presmerovala na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Zákazníci služby AdWords nedokážu vysledovať súbor cookie mimo rámca webovej stránky. Informácie získané pomocou súborov konverzie cookie slúžia na vytváranie štatistík o konverzii pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre využívanie nástroja Conversion Tracking. Zákazníci dostávajú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku vybavenú tagom nástroja Conversion Tracking. Nedostanú ale žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete podieľať na konverzii, môžete namietať proti jej používaniu tak, že pomocou vášho internetového prehliadača v používateľských nastaveniach jednoducho deaktivujete súbory cookie nástroja Google Conversion Tracking. Následne nebudete zahrnutý do štatistík nástroja Conversion Tracking.

„Súbory konverzie cookie“ sa ukladajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu správania používateľov, aby dokázal optimalizovať nielen svoju webovú ponuku, ale aj svoj marketing.

Viac informácií o službe Google AdWords a nástroji Google Conversion Tracking nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke: https://www.google.de/policies/privacy/.

Internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o použití súborov cookie a povolili ich len v jednotlivých prípadoch, zamietli ich používanie v určitých prípadoch alebo všeobecne, ako aj aktivovali automatické vymazanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Deaktivácia súborov cookie môže ovplyvniť funkčnosť tejto internetovej stránky.

9.  Zásuvné moduly a nástroje


YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Táto stránka je prepojená s videami z platformy YouTube. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Platformu YouTube používame v rozšírenom režime ochrany údajov. Podľa platformy YouTube tento režim spôsobí, že platforma YouTube nebude na tejto webovej stránke ukladať žiadne informácie o návštevníkovi pred prezretím videa. Rozšírený režim ochrany údajov ale bezpodmienečne nevylučuje poskytovanie údajov partnerom platformy YouTube. Platforma YouTube sa – bez ohľadu na to, či si video pozriete – spojí so sieťou Google DoubleClick.

Po spustení videa platformy YouTube na tejto webovej stránke sa vytvorí spojenie so servermi platformy YouTube. Pritom sa do servera platformy YouTube odošle informácia, ktorú z našich stránok ste navštívili. Keď ste prihlásený do svojho účtu platformy YouTube, umožníte platforme YouTube priradenie vašich reakcií pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Znemožniť to môžete odhlásením sa z vášho účtu platformy YouTube. Okrem toho môže platforma YouTube ukladať po spustení videa vo vašom koncovom zariadení rôzne súbory cookie. Pomocou týchto súborov cookie môže platforma YouTube získavať informácie a návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zaznamenávanie štatistík jednotlivých videí, zlepšovanie používateľských vlastností a na prevenciu proti pokusom o podvody. Súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nezmažete.

Po spustení videa platformy YouTube sa môžu aktivovať ďalšie operácie na spracovanie údajov, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Platformu YouTube používame na sugestívnu prezentáciu našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Po vyžiadaní príslušného súhlasu sa spracovanie vykoná výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o ochrane údajov na platforme YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Táto stránka používa pomocou rozhrania API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Predpokladom používania funkcií služby Google Maps je uloženie vašej IP adresy. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiaden vplyv na tento prenos údajov.

Službu Google Maps používame na sugestívnu prezentáciu našich online ponúk a na zjednodušenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Po vyžiadaní príslušného súhlasu sa spracovanie vykoná výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Viac informácií o manipulácii s údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vaše medzinárodné kontakty

Odbyt strojov na výrobu stavebných hmôt

+49 8321 6099-510 building-materials@bhs-sonthofen.com

Odbyt zariadení v oblasti Recyklačná technológia

+49 8321 6099-520 recycling@bhs-sonthofen.com