Efektívne zhodnotenie žĺtkového prášku – pomocou kontinuálnej filtrácie a sušenia

apríla 2019
ava-htk-t-1700_IMG_3760.jpg
Spoločnosť AVA nainštalovala kontinuálny sušič HTK-T na sušenie žĺtkového prášku.
Farmaceutická spoločnosť pôsobiaca na medzinárodnej úrovni extrahuje fosfolipidy zo žĺtka a produkuje výrobok určený ako prísada do krmív. Pomocou technologických riešení od spoločností BHS-Sonthofen a AVA dokázal tento výrobca optimalizovať svoje procesy: Pri tom sa použil priebežný pásový filter spoločnosti BHS a horizontálny kontinuálny sušič spoločnosti AVA, oba systémy vyhovujú normám ATEX a sú navrhnuté podľa princípov dobrej výrobnej praxe (GMP). Spoločnosť AVA je súčasťou skupiny BHS od apríla 2018 – produktové portfóliá oboch spoločností sa optimálne doplnili.

Žĺtok je dobrý zdroj fosfolipidov. Používateľ ich na to suspenduje v etanole. Táto suspenzia sa filtruje a viacnásobne prepiera. Takto získané fosfolipidy sa napríklad v chemickom priemysle používajú ako emulgátor alebo sa pridávajú do potravín pre dojčatá. Filtračný koláč, ktorý je výsledkom filtrácie, sa ďalej používa na skrmovanie zvieratami.

Doposiaľ sa žĺtkový prášok resuspendoval v rôznych, postupne za sebou zaradených zásobníkoch a vymýval sa pomocou riediaceho premývania. Používateľ nahradil tento prerušovaný proces neprerušovaným. Spoločnosť BHS-Sonthofen na to zanalyzovala existujúce procesy a otestovala alternatívy v laboratóriu. Nakoniec spoločnosť BHS odporučila ako najlepšie riešenie použitie pásového filtra.

Pásový filter BF spoločnosti BHS zvýši výťažok fosfolipidov

Použitý taktovaný pásový filter je priebežne pracujúci, horizontálny vákuový filter, ktorý umožňuje spoľahlivú a súčasne šetrnú separáciu sedimentujúcich pevných látok. U používateľa sa nainštaloval pásový filter typu BF 050-045 B poháňaný vákuovým čerpadlom. Suspenzia a etanol sa doň podávajú priebežne. Filtračným médiom je obežný pás s taktovaným pohybom. Po každom dokončení taktu nasleduje individuálne odsatie filtrátu z každej zóny. Extrakcia fosfolipidov je relatívne rýchlo fungujúci proces, takže aj s krátkou dobou pôsobenia sa dá docieliť vysoká výťažnosť. Pomocou viacstupňového paralelného prania koláčov sa v tomto prípade podarilo zrealizovať vysokoefektívne vytesňovacie pranie.

Filtrát teraz obsahuje fosfolipidy. „Neprerušovaný proces zvýšil výťažnosť fosfolipidov o viacero percent,“ komentuje Detlef Steidl, senior riaditeľ predaja filtračnej techniky spoločnosti BHS-Sonthofen. Zvýšila sa aj efektivita spôsobu prania: Dodaný filter je na filtri vybavený tromi systémami dýzového prania. „V porovnaní s predchádzajúcou metódou s viacerými zásobníkmi spotrebuje pranie žĺtka v pásovom filtri výrazne menej detergentu a energie,“ dodáva Steidl. Filter beží k plnej spokojnosti zákazníka a medzičasom ho verifikovali aj na výrobu farmaceutických substancií.

Kontinuálny sušič HTK-T suší žĺtkový prášok na 10 percent zvyšnej vlhkosti

Používateľ suší filtračný koláč na žĺtkový prášok so zvyšnou vlhkosťou desať percent. Spoločnosť AVA na to vyvinula vhodnú metódu priebežného sušenia a dodala kontinuálny sušič HTK-T s objemom 1 700 litrov. Pásový filter dopravuje žĺtkový prášok s vlhkosťou 60 až 65 percent do sušiča. Optimálna odovzdávacia vlhkosť v integrovanom filtračnom a sušiacom systéme umožňuje maximálnu efektivitu z hľadiska spotreby energií, trvania procesu a veľkosti strojov. Sušič pracuje s výkonom 485 kg/h.

Podaný filtračný koláč sa dostáva do priameho kontaktu s hriadeľom a dvojitým plášťom horizontálneho sušiča. Para vyhrieva nielen hriadeľ, ale aj dvojitý plášť. Dvojitý plášť je na šetrné zohrievanie výrobku pri tom rozdelený na dve vyhrievacie zóny. Cieľová teplota sa pohybuje v rozsahu 70 a 80 stupňov Etanol sa odparí a odvádza sa cez bridový filter do kondenzačného systému. V ňom sa etanol hromadí, aby sa mohol znovu použiť v procese.

„Rotujúce miešadlo dopravuje priebežne žĺtkový prášok cez sušič na dosiahnutie nižšej zvyšnej vlhkosti ako zákazníkom požadovaných 10 percent,“ vysvetľuje Martin Specht, manažér predaja spoločnosti AVA. „Lopatky sú usporiadané tak, že sa zaistí homogénne premiešanie a nevznikajú žiadne hluché priestory.“ Vysušený výrobok sa nakoniec odvádza pomocou ručne nastaviteľného stavidla do šachty. V nej sa prášok drví a potom sa pneumaticky dopravuje do dvojitej chladiacej skrutkovice, kde sa ochladí na 25 stupňov. Výrobok sa nakoniec plní na následné spracovanie do síl na sypký materiál a poskytuje sa ako základný komponent bohatý na živiny spracovateľskému priemyslu krmív.